Ouderbetrokkenheid

De periode op de basisschool is een leuke en belangrijke periode voor u en uw kind. Daarom vinden wij het belangrijk dat ouders zoveel mogelijk betrokken zijn bij school en ook thuis betrokken zijn. Ouders en school zijn partners in de opvoeding. Ouderparticipatie vindt op de Tijl Uilenspiegelschool op verschillende niveaus plaats:

Ouders worden gevraagd om te helpen en te begeleiden bij allerlei activiteiten, zoals bij de Koningsspelen, het schoolfeest, een bezoek aan de bibliotheek, schooltuinen, schoolzwemmen en uitjes als naar een museum, dierentuin en schoolreisjes.

Inloopochtenden: op maandag, woensdag en vrijdag zijn de ouders in groep 1/2 van 8.20-8.40 uur en in groep 3 t/m 8 van 8.20-8.30 uur welkom in de klas. Eén keer per maand is er in groep 3 t/m 8 een langere inloop, van 8.20-8.40 uur. Ouders kunnen een werkje met hun kind doen en zien wat er allemaal in de klas gebeurt en gemaakt is.

Oudergesprekken: minimaal drie keer per jaar vinden er oudergesprekken plaats. De eerste gesprekken zijn kennismakingsgesprekken en de tweede en derde zijn rapportgesprekken en gaan over de voortgang van uw kind. Wij zien ouders als educatieve partners. Samen willen we dat uw kind zich zo optimaal mogelijk ontwikkelt en goed in zijn vel zit.

Informatieavonden: tijdens deze avonden worden ouders geïnformeerd over de gang van zaken in de school en in de klas. Deze vinden aan het begin van het schooljaar plaats.

Informatieboekjes bij de thema’s: bij de groepen 1/2 krijgt u bij elk nieuw thema een informatieboekje mee dat uitgelegd wordt tijdens een korte informatie- ochtend. In het boekje staan de doelen van de leerlijnen Rekenen en Taal, welke letters er aangeboden worden, de woorden van logo 3000 voor de woordenschat en welke activiteiten belangrijk zijn om thuis met uw kind te doen.

VVE thuis: de Voor en Vroegschoolse Educatie is gericht op voornamelijk de taalontwikkeling, de rekenvaardigheid en motorische ontwikkeling van het kind. Eens per maand komen ouders met kinderen die op de Voorschool en/of in groep 1/2 zitten bij elkaar en wordt er een bijeenkomst georganiseerd rondom een thema waarbij alle ontwikkelingen aan bod komen en ouders thuis met hun kind spelenderwijs hieraan kunnen werken.

De Ouderraad: hierin zitten vertegenwoordigers van ouders en twee leerkrachten. Ouders houden zich bezig met het organiseren van activiteiten, maar geven ook advies over zaken die belangrijk zijn voor ouders en leerlingen.

De Medezeggenschapsraad: deze wordt vertegenwoordigd door personeelsleden en ouders. De MR praat onder meer over de begroting van de school en is op de hoogte van het onderwijsbeleid en hoe de school ervoor staat.